تلفن های شرکت فروش خودرو ایرانیان


ردیف نام شعبه شماره تلفن شماره فکس
۱ دفتر مرکزی ۴۴۸۵۴۵۰۵ ۴۴۸۰۴۹۱۴
۲ تعمیرگاه مرکزی ۴۴۵۳۸۰۶۳ ۴۴۵۳۸۰۶۵
۳ ایران خودرو ۴۸۲۲۳۰۱۸ ...
۴ پشتیبانی نرم افزار ۰۲۱-۶۵۶۰۷۵۴۱ ...